Dni Bolesławca 2019

Kategoria
koncert
Termin
29 czerwiec 2019 14:00 - 30 czerwiec 2019 23:00

Pojedynek muzyczny na dwóch scenach

Sobota, 29 czerwca, godz. 15.00 – 22.00 (pl. Piłsudskiego) 

„Pod jednym dachem – polsko czeskie spotkanie muzyczne”

Wystąpią:

OLD STARS Dixieland (Czechy)

DBL 59–700 (Polska)

Nasycen (Czechy)

Świnka Halinka (Polska)

Volupsije (Czechy)

TULIA reprezentant Polski – Eurowizja 2019

Skwer za BOK – MCC

12.00 – 15.00 „CZTERY ŁAPY” – wszystko dla psa  

(współorganizator: ZSHiU im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu)

- stoisko firmy Husse 

- punkt konsultacyjny lekarza weterynarii oraz behawiorysty

- pokaz i szkolenie na profesjonalnym fantomie 

Konkurs na najsympatyczniejszego czworonoga Bolesławca

(dwie kategorie: szczeniaki do 1 roku i psy dorosłe)

Festiwal Kultury Europejskiej (pl. Piłsudskiego)

HONOROWY PATRONAT PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Niedziela, 30 czerwca, godz. 12.00 – 22.00  

12.00 - 20.00 Prezentacja kuchni europejskiej w Bolesławcu

m.in. przedstawiciele tradycyjnych kuchni regionalnych 

12.00 start konkursu na „lwowskie słodkości” i „kociołek bałkański“

13.00 Prezentacje zespołów folklorystycznych cz. I

14.00 Korowód otwierający Festiwal 

14.30 Oficjalne otwarcie Festiwalu 

15.00 Prezentacje zespołów folklorystycznych cz. II

18.00 Rozstrzygnięcie konkursu na „lwowskie słodkości“ i „kociołek bałkański“ 

18.30 „Oktawa” i „Rezonans” – zespoły ludowe ze Zbaraża 

20.00 „Dominik & Co.” zespół muzyczny z Chorwacji

Imprezy towarzyszące:

19 czerwca, godz. 19.00 „REWERS” – Bolesławiec widziany od podwórka

wernisaż wystawy fotograficznej grupy działającej przy Stowarzyszeniu Fotograficznym "Camera" - CIK “Orzeł”, ul. Chopina 17

27 czerwca, godz. 18.00 „5xP” – wernisaż wystawy pracowni artystycznych BOK – MCC (Galeria „W sam raz”, pl. Piłsudskiego 1c) 

28 czerwca, godz. 18.00 „Kolor i emocje” – wernisaż wystawy podsumowującej rok szkolny 2018/19 słuchaczy warsztatów malarskich

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (hol I piętro BOK – MCC)

29 czerwca, godz. 11.00 – spotkanie autorskie z Anną Komstą, autorką książki "Opowieści Stołu. Ze Wschodu na Zachód"

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy 

30 czerwca, godz. 11.00 – Europejskie Biegi Uliczne, Bolesławiec 2019

  1. Piłsudskiego (zapisy elektroniczne do 26.06.2019 r.) Organizator: MOSiR Bolesławiec

30 czerwca, godz. 12.00 – 18.00 – akcja profilaktyczna „Provita Seniorom” pl. Piłsudskiego

 

_____________________________________________________________

 

REGULAMIN DNI BOLESŁAWCA 2019
ORGANIZATORZY: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
Pl. Piłsudskiego 1c, 59 – 700 Bolesławiec.
UCZESTNICY: podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia, zespoły, grupy nieformalne, grupy zorganizowane, osoby indywidualne.
TERMIN: 29-30 czerwca 2019r.
MIEJSCEM ORGANIZACJI DNI BOLESŁAWCA: centrum miasta Bolesławiec - pl. Piłsudskiego i teren przyległy do budynku BOK-MCC
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza.
2. Wszystkie osoby – uczestnicy imprezy, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
3. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.
4. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
6. Uczestnik biorąc udział w Imprezie rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu oraz pod wpływem silnych bodźców świetlnych.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie trwania Dni Bolesławca:
· broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
· materiałów wybuchowych,
· wyrobów pirotechnicznych,
· materiałów pożarowo niebezpiecznych,
· środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
2. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy. Ponadto przebywania w miejscach niedozwolonych i nie przeznaczonych dla uczestników imprezy.
3. Organizator imprezy może podjąć odpowiednie działania informujące służby porządkowe w stosunku do osób:
· znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających,
· posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
· zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
4. W obrębie każdego ze stoisk handlowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, oraz używania otwartego ognia.
5. Każdy Uczestnik - Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania (istnieje możliwość otrzymania przepustki na czas określony). W przypadku nie dostosowania się do czasu określonego w przepustce do przebywania na terenie imprezy, Organizator ma prawo do odholowania pojazdu na koszt właściciela samochodu.
6. Uczestnikami Korowodu Folklorystycznego (trasa: Rynek - pl. Piłsudskiego) mogą być jedynie osoby trzeźwe, niebędące pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
7. Udział w Korowodzie jest dobrowolny. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem do Korowodu leżą po stronie Uczestnika.
8. Za porządek i bezpieczeństwo w obrębie grupy odpowiedzialni są Uczestnicy Korowodu. Zobowiązuje się Uczestników do szczególnej ostrożności podczas trwania całej imprezy, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich obecnych.
9. Uczestnicy zobowiązani są do zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym.
10. Podczas przejścia zabronione jest – sankcjonowane przepisami prawa – głoszenie treści oraz dystrybucja materiałów:
· nawołujących do dyskryminacji, przemocy i nienawiści na tle przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, orientacji seksualnej,
· obrażających uczucia lub symbole państwowe i religijne,
· naruszających prywatność, dobra osobiste i godność osób trzecich,
· wulgarnych nieprzyzwoitych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych, uznanych powszechnie za moralnie naganne,
· propagujących alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne,
· naruszających prawo polskie i międzynarodowe.
· złamanie ww. zakazów będzie równoznaczne z koniecznością bezzwłocznego wykluczenia z uczestnictwa.
11. Forma i sposób prezentacji podczas Korowodu przez poszczególnych Uczestników nie mogą zakłócać i zagłuszać przebiegu prezentacji pozostałych Uczestników, a także innych punktów programu.
12. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa każdemu kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie Dni Bolesławca powinny:
· natychmiast powiadomić Służby Porządkowe, Straż Pożarną,
· ewakuować się z miejsca zagrożenia,
· unikać paniki,
· nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 )
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowe Centrum Kultury.
2. Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
4. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
6. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
7. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie Inspektorowi ochrony danych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.
2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter promocyjny Gminy Miejskiej Bolesławiec w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Bolesławieckiego Ośrodka kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.
4. W załączeniu Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy przekazuje organizator imprezy.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy:
• pozostawione na stanowisku sprzedaży zajmowanym przez Wystawcę.
• wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Dni Bolesławca, jak również za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją.
  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora.
  2. Bieżących informacji o Dniach Bolesławca udziela:
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej tel. 75 645 32 90.
Regulamin obowiązuje w czasie trwania Dni Bolesławca.
__________________________________________________
Klauzula informacyjna RODO
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu ul. Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanej przez Dyrektor BOK – MCC
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pisemnie: na adres siedziby Administratora.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu:
- realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.862 z późn. zm.), gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek udziału w Dniach Miasta 2019
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Terminy

  • Od 29 czerwiec 2019 14:00 do 30 czerwiec 2019 23:00

Wspierane przez iCagenda