Ruszamy z warsztatami #BOKMCCwraca

Zapraszamy uczestników zajęć i ich rodziców / opiekunów prawnych do zapoznania się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w obiektach BOK - MCC podczas zajęć w czasie epidemii.

ZASADY OGÓLNE:

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład zajęć zostaje zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami GIS. Rozkład zajęć zostanie rodzicom przekazany drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Uczestnicy i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego stosowania procedur obowiązujących w BOK-MCC w okresie stanu epidemii.
 3. Zajęcia grupowe w BOK-MCC odbywają się do odwołania wyłącznie w małych grupach lub indywidualnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 4. Harmonogram zajęć ułożony jest tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z zajęć. Odstępy w zajęciach pozwalają na przeprowadzenie wietrzenia, dezynfekcji i przygotowania sal do kolejnych zajęć.
 5. Godziny otwarcia obiektu przewiduje się na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć w poszczególnych grupach, wcześniejsze wejście do obiektu będzie niemożliwe.
 6. W oczekiwaniu na wejście do placówki należy zachować odległość 2 metrów.
 7. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku. NALEŻY przyprowadzić dziecko o ustalonej godzinie dziecko do przedsiona budynku.
 8. Czekanie na terenie placówki na dziecko jest niemożliwe.
 9. Wszelki kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
 10. Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. 
 11. Po wejściu do budynku uczestnik zdezynfekuje ręce (płyn usytuowany przy wejściu).
 12. Wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury ciała. 
 13. Do BOK-MCC mogą przychodzić tylko dzieci/młodzież/uczestnicy zajęć zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 14. Jeżeli uczestnik zajęć wykazuje oznaki choroby instruktor odmawia przyjęcia dziecka na zajęcia i informuje rodzica.
 15. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 16. Po potwierdzeniu przyjęcia na zajęcia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczestnik wypełnia ZGODĘ i OŚWIADCZENIE, które przekazuje instruktorowi przed pierwszymi zajęciami stanowiące załącznik nr 1 do procedury.
 17. W zajęciach mogą wziąć udział tylko uczestnicy, którzy przy wejściu do budynku BOK-MCC złożą wypełnioną ankietę załącznik nr 2 do procedury. Ankieta dostępna na stronie internetowej BOK-MCC.
 18. Uczestnik zajęć ma obowiązek przybyć/być odebranym przez rodzica punktualnie w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela.
 19. Uczestnik na terenie placówki nie może posiadać niepotrzebnych przedmiotów oraz jedzenia, może mieć swoje picie. 
 20. Rodzic/prawny opiekun powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie, wdrożyć odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 21. Podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych na terenie placówki uczestnik powinien mieć założoną maskę ochronną. 
 22. W przypadku zaobserwowania u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje ono czasowo odizolowane od innych osób w wyznaczonym do tego pomieszczeniu  tzw. Izolatorium pod opieką wyznaczonego pracownika.
 23. Uczestnicy podczas zajęć nie muszą nosić maseczek, jednak obowiązuje dystans społeczny, tj. min 2 m lub więcej jeżeli tak zadecyduje nauczyciel. Rodzic decyduje czy dziecko uczestniczy w zajęciach w ochronie nosa i ust.
 24.  Po zakończeniu zajęć, pracownik BOK-MCC odprowadzi uczestników zajęć do wyjścia z budynku, gdzie o wyznaczonej godzinie będą oczekiwali rodzice/opiekunowie prawni. 

UWAGA
Przestrzeganie zapisów zawartych w „Procedurze bezpieczeństwa dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uczestników zajęć w obiektach BOK-MCC” w okresie pandemii COVID-19" oraz stosowanie się do powyższych informacji jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach i przebywania na terenie placówki.

Dokumenty do pobrania na: 

PROCEDURA

OŚWIADCZENIE

1 1 of 91 3 of 91 3 of 91 2 of 9

1 5 of 91 6 of 91 7 of 91 9 of 9

artykuły wyróżnione

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15