• Sklep z ceramiką oraz PITiK

    Sklep z ceramiką oraz PITiK

  • 1

kino

więcej / hold SHIFT key to load all load all

Deklaracja dostępności

Wstęp

Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://www.bok.boleslawiec.pl   http://swietoceramiki.pl  http://plenerceramiczny.boleslawiec.pl


Nazwa podmiotu publicznego
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu

Adres stron internetowych lub aplikacji mobilnej do pobrania:
https://www.bok.boleslawiec.pl   http://swietoceramiki.pl  http://plenerceramiczny.boleslawiec.pl

Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-22
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących, powodem jest fakt, że BOK - MCC otrzymuje te materiały wideo od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
Deklaracje sporządzono dnia 2021-01-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Piaskowski, aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 734 474 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
Michał Piaskowski

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
aTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu do osoby kontaktowej:
+48 734 474 116

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Siedziby Bolesławieckiego Ośrodek Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki

1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki / Kino Forum, pl. Piłsudskiego 1c


Budynek BOK-MCC oraz Kina Forum są dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynkach korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na każdym piętrze. Najbliższe 2 miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku Urzędu. BOK - MCC zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.


2. Centrum Integracji Kulturalnej "Orzeł" ul. Chopina 17


Budynek CIK jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku korytarze są szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze - korzystanie z windy pod nadzorem osoby z asystującej, lub pracownika obslugi. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje obiektu. W kabinie nie jest zainstalowana informacja głosowa. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. Urząd nie wykorzystuje pętli indukcyjnej. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze. W pobliżu budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. CIK zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących.

link

link

link

link kinonh.pl

link

link

link

centrum wiedzy

link

link

link

link